Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục đăng ký hộ tịch

Sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục đăng ký hộ tịch

14/06/2024


Ngày 06/6/2024, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 04/2024/TT-BTP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch.\ Điều 2 Thông tư 04/2024/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 3 Thông tư 04/2020/TT- BTP về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đăng ký hộ tịch như sau:

Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật hộ tịch, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm giấy tờ mà pháp Luật Hộ tịch không quy định phải nộp.

Người tiếp nhận hồ sơ thực hiện khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nếu người yêu cầu đăng ký hộ tịch đã cung cấp họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân (quy định mới bổ sung).

Trường hợp các thông tin cần khai thác không có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì đề nghị người yêu cầu kê khai đầy đủ

Sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục đăng ký hộ tịch (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, Thông tư này còn bổ sung điều khoản quy định về việc nộp, tiếp nhận, giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến và trả kết quả đăng ký hộ tịch trực tuyến được thực hiện theo quy định tại Nghị định 87/2020/NĐ-CP.

Đồng thời, thay thế Danh mục Tờ khai đăng ký hộ tịch được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, cơ quan đăng ký hộ tịch, người dân tự in, sử dụng theo Thông tư cũ bằng Danh mục Tờ khai mới tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này.

Nguồn Luật Việt Nam.