Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Sẽ sửa đổi các quy định về thuế, công chứng bất động sản

Sẽ sửa đổi các quy định về thuế, công chứng bất động sản

07/11/2022


Ngày 14/10/2022, Tổng cục Thuế đã ra Quyết định 1606/QĐ-TCT ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện các giải pháp liên quan đến công tác quản lý thuế tại Đề án Tăng cường quản lý thuế và chống thất thu đối với các khoản thu về đất và bất động sản.

Theo đó, nhằm xây dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý về đất đai, Kế hoạch đặt ra các nhiệm vụ:

- Trong năm 2022:

    Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn áp hệ số điều chỉnh giá đất vào giá tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại Thông tư 78/2014/TT-BTC.

    Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn áp hệ số điều chỉnh giá đất vào giá tính thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại Nghị định hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân.

Sẽ sửa đổi các quy định về thuế bất động sản

Sẽ sửa đổi các quy định về thuế bất động sản (Ảnh minh họa).

- Trước năm 2025:

    Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn áp hệ số điều chỉnh giá đất vào giá tính lệ phí trước bạ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại Nghị định hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

    Hoàn thiện cơ chế quản lý về giá đất phù hợp, tách biệt quy định về giá đất để bồi thường, tái định cư với giá đất dùng làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính, ban hành các tiêu chí và chế tài để địa phương xây dựng bảng giá đất phù hợp với nguyên tắc giá thị trường...

    Hoàn thiện pháp lý về quy định thanh toán qua ngân hàng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản; Quy định mua bán bất động sản qua sàn giao dịch bất động sản.

    Sửa Luật Dân sự và Luật công chứng quy định liên quan đến hoạt động ủy quyền để tránh lợi dụng trốn thuế từ chuyển nhượng bất động sản.

    Quy định trách nhiệm ctổ chức hành nghề công chứng về các giao dịch dân sự trong giá chuyển nhượng bất động sản.

    Nghiên cứu mức thuế suất cao hơn khi chuyển nhượng với các trường hợp đầu cơ sở hữu bất động sản trong thời gian ngắn...

Nguồn Luật Việt Nam.