Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Năm 2022 được đăng ký BHXH tự nguyện online

Năm 2022 được đăng ký BHXH tự nguyện online

05/04/2022


Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022, về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022.

Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022 gồm Danh mục các thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư nêu tại Phụ lục I của Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 và Danh mục dịch vụ công trực tuyến cần sớm được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022 kèm theo Quyết định này.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhóm dịch vụ công thiết yếu của cá nhân cần sớm tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022 gồm:

- Xác nhận thông tin về cư trú;

- Công nhận bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam;

- Đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế;

- Liên thông nhóm thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh và đăng ký thuế; đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

- Liên thông nhóm thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và đăng ký kết hôn;

- Thanh toán viện phí trực tuyến…

Nhóm dịch vụ công thiết yếu của tổ chức sẽ tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022 gồm: Đăng ký chỉ dẫn địa lý; đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn; thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đối với doanh nghiệp; nộp thuế, lệ phí trước bạ đối với doanh nghiệp…