Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Hướng dẫn mới về đăng ký doanh nghiệp từ 01/7/2023

Hướng dẫn mới về đăng ký doanh nghiệp từ 01/7/2023

22/04/2023


Ngày 18/4/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT bổ sung một số quy định hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh qua mạng như sau:

- Bổ sung giải thích từ ngữ liên quan đến đăng ký hộ kinh doanh qua mạng:

    + Đăng ký hộ kinh doanh là việc hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở.

    + Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là văn bản giấy hoặc bản điện tử mà cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp cho hộ kinh doanh để ghi lại thông tin đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế do hộ kinh doanh đăng ký.

    + Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh là một phần của Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng và vận hành để gửi, nhận, lưu trữ, hiển thị hoặc thực hiện các nghiệp vụ khác đối với dữ liệu hộ kinh doanh để phục vụ công tác đăng ký hộ kinh doanh.

Hướng dẫn mới về đăng ký doanh nghiệp từ 01/7/2023

Hướng dẫn mới về đăng ký doanh nghiệp từ 01/7/2023 (Ảnh minh họa).

- Bổ sung các quy định về quy trình đăng ký hộ kinh doanh qua mạng, bao gồm:

    + Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh;

    + Mã số hộ kinh doanh;

    + Ghi ngành, nghề kinh doanh;

    + Thông báo địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh;

    + Cấp đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình dự phòng…

Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023.

Nguồn Luật Việt Nam.