Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Đã có Nghị định mới hướng dẫn Luật Quản lý thuế

Đã có Nghị định mới hướng dẫn Luật Quản lý thuế

01/11/2022


Ngày 30/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Theo đó, Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP như sau:

- Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp, tổng lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp của hãng vận tải nước ngoài đã tạm nộp của 04 quý không thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm.

(trước đây quy định, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp, tổng số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp của hãng vận tải nước ngoài đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm).

Đã có Nghị định mới hướng dẫn Luật Quản lý thuế

Đã có Nghị định mới hướng dẫn Luật Quản lý thuế (Ảnh minh họa).

- Bổ sung trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế: Người khai thuế thu nhập cá nhân là cá nhân, tổ chức trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, theo quý mà trong tháng, quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập.

- Chủ sở hữu sàn thương mại điện tử phải khai báo thông tin của người bán hàng với cơ quan thuế ...

Nghị định 91/2022 có hiệu lực từ 30/10/2022.

Nguồn Luật Việt Nam.