Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Chuẩn mực thẩm định giá bất động sản từ 05/8/2024

Chuẩn mực thẩm định giá bất động sản từ 05/8/2024

22/06/2024


Ngày 20/6/2024, Bộ Tài chính đã có Thông tư 42/2024/TT-BTC ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá bất động sản.

Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam quy định và hướng dẫn về thẩm định giá bất động sản khi thẩm định giá theo quy định của pháp luật về giá, không áp dụng đối với trường hợp định giá đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Chuẩn mực thẩm định giá bất động sản từ 05/8/2024

Chuẩn mực thẩm định giá bất động sản từ 05/8/2024 (Ảnh minh họa).

Các cách tiếp cận áp dụng trong thẩm định giá bất động sản bao gồm cách tiếp cận từ thị trường, từ chi phí và từ thu nhập theo quy định tại Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam hoặc sử dụng kết hợp các cách tiếp cận.

Phương pháp thẩm định giá sử dụng trong thẩm định giá bất động sản bao gồm các phương pháp thẩm định giá thuộc các cách tiếp cận hoặc kết hợp các cách tiếp cận nêu trên.

Phương pháp thặng dư là phương pháp thẩm định giá được xây dựng dựa trên cơ sở kết hợp cách tiếp cận từ thị trường, tiếp cận từ chi phí và tiếp cận từ thu nhập.

Căn cứ vào đặc điểm của bất động sản, mục đích, thời điểm, cơ sở giá trị, các thông tin và số liệu về bất động sản có thể thu thập được để lựa chọn cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá phù hợp.

Thông tư 42/2024/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 05/8/2024.

Nguồn Luật Việt Nam.