Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (08/5/2023)

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (08/5/2023)

09/05/2023


Quy định mới về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp tại Thông tư 16/2023/TT-BTC chính thức có hiệu lực từ ngày 08/5/2023.

Cụ thể, Thông tư 16/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số nội dụng về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp tại Thông tư 36/2021/TT-BTC.

Theo đó, bổ sung quy định mới về phân phối lợi nhuận đối với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có cổ phần, vốn góp của Nhà nước như sau:

- Doanh nghiệp phân phối lợi nhuận theo khoản 17 Điều 2 Nghị định 140/2020/NĐ-CP;

- Trường hợp doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con thì phải căn cứ vào báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ để xác định lợi nhuận sau thuế làm cơ sở phân phối.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (08/5/2023)

Chính sách mới có hiệu lực 08/5/2023 (Ảnh minh họa).

Đối với chế độ báo cáo định kỳ của công ty có vốn Nhà nước, Thông tư 16 quy định báo cáo định kỳ bao gồm:

 - Báo cáo tài chính, biểu mẫu, thời hạn nộp và nơi nhận báo cáo, doanh nghiệp thực hiện theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

 - Báo cáo một số chỉ tiêu ngoại bảng cân đối kế toán

Ngoài ra, Thông tư 16 còn sửa đổi, bổ sung một số quy định khác tại Thông tư 36/2021/TT-BTC như:

- Sửa đổi việc điều chỉnh vốn điều lệ doanh nghiệp đang hoạt động;

- Sửa đổi nguyên tắc, thẩm quyền quyết định và phương thức chuyển nhượng vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

- Sửa đổi nguyên tắc, thẩm quyền quyết định và phương thức chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đầu tư ra ngoài...

Nguồn Luật Việt Nam.