Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / 6 mẫu lời chứng của công chứng viên mới được áp dụng từ ngày 26/3/2021

6 mẫu lời chứng của công chứng viên mới được áp dụng từ ngày 26/3/2021

18/03/2021


Ngày 3/2/2021 Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 01/2021/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng.

Cụ thể, theo điều 24 củaThông tư quy định: lời chứng của công chứng viên là bộ phận cấu thành của văn bản công chứng. Công chứng viên không được đưa vào lời chứng những nội dung nhằm trốn tránh, giảm bớt trách nhiệm của mình hoặc nội dung vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Bên cạnh đó, 6 Mẫu lời chứng ban hành kèm theo Thông tư này bao gồm:

- Mẫu lời chứng áp dụng chung đối với hợp đồng, giao dịch (Mẫu TP-CC-21);

- Mẫu lời chứng với hợp đồng ủy quyền trong trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng (Mẫu TP-CC-22);

- Mẫu lời chứng với di chúc và Văn bản sửa đổi/bổ sung di chúc (Mẫu TP-CC-23);

- Mẫu lời chứng với văn bản thỏa thuận phân chia di sản/văn bản khai nhận di sản (Mẫu TP-CC-24);

- Mẫu lời chứng với văn bản từ chối nhận di sản (Mẫu TP-CC-25);

- Mẫu lời chứng với bản dịch (Mẫu TP-CC-26).

Đặc biệt lưu ý: Công chứng viên soạn thảo lời chứng phù hợp với từng hợp đồng, giao dịch cụ thể. Đồng thời, không được đưa vào lời chứng những nội dung nhằm trốn tránh, giảm bớt trách nhiệm của mình hoặc nội dung vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 26/3/2021