Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / 04 Trường hợp được chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền

04 Trường hợp được chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền

12/09/2020


Theo đó, việc chứng thực chữ ký trên Giấy ủy quyền được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

1. Ủy quyền về việc nộp hộ, nhận hộ hồ sơ, giấy tờ, trừ trường hợp pháp luật quy định không được ủy quyền;

2. Ủy quyền nhận hộ lương hưu, bưu phẩm, trợ cấp, phụ cấp;

3. Ủy quyền nhờ trông nom nhà cửa;

4. Ủy quyền của thành viên hộ gia đình để vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội.

Đối với việc ủy quyền không thuộc một trong các trường hợp trên thì không được yêu cầu chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền; người yêu cầu chứng thực phải thực hiện các thủ tục theo quy định về chứng thực hợp đồng, giao dịch.